Wydawca treści Wydawca treści

obszar chronionego krajobrazu

„Nadwiślański" Obszar Chronionego Krajobrazu

Został utworzony w oparciu o Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, na podstawie art. 26, art. 32 i art. 35 z dnia 16. 10. 1991 r. Obszar ten jest położony w północnej części gminy Młodzieszyn, o pow. 1541,93 ha, na gruntach nadleśnictwa; od Młodzieszyna, Białej Góry, Mistrzewic Nowych aż do rzeki Wisły.

Środkowy odcinek Wisły posiada niespotykane w naszym kraju, jak również w Europie Środkowej i Zachodniej, rzadkie walory przyrodnicze. Zachowały się tam w stanie zbliżonym do naturalnego fragmenty dużej rzeki, z bezcennymi zespołami świata roślin i zwierząt, jak również obiekty przyrody nieożywionej i krajobrazu. Zdaniem naukowców, głównym czynnikiem decydującym o tak dużej bioróżnorodności jest stosunkowo niski stopień uregulowania rzeki oraz nieznaczne jej wykorzystanie gospodarcze. Międzywale Wisły, ze względu na sezonowe wezbranie wód, nie jest intensywnie użytkowane rolniczo, jak również nie funkcjonuje tu regularna żegluga.

 „Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki" Obszar Chronionego Krajobrazu

Został utworzony w oparciu o Uchwałę nr XIV/93/86 WRN w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu w województwie skierniewickim, a następnie zmieniony Rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dn. 28 lipca 1997 r. a następnie zmienionym rozporządzeniem nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r., w którym zawarty jest szczegółowy opis granic, jak również lista zakazów i zaleceń, dotyczących zasad zagospodarowania tego terenu. Powierzchnia jego na gruntach nadleśnictwa wynosi 1291,58ha wg sprawozdań. W obszarze tym obowiązuje nadrzędna zasada utrzymania właściwych proporcji terenów zurbanizowanych i intensywnie użytkowanych rolniczo oraz terenów użytkowanych ekstensywnie w postaci lasów, wód otwartych i trwałych użytków zielonych.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wydmy Międzyborowskie"- o pow. 31,40 ha, powołany w 2001 r. Położony jest na gruntach LP (23,76ha) i częściowo prywatnych w północnej części Międzyborowa. Wydma Międzyborowska powstała w wyniku działania procesów eolicznych w okresie ostatniego zlodowacenia. Jej forma paraboliczna z ramionami skierowanymi przeciwnie do panującego wiatru tj. kierunku północno-zachodniego, charakterystyczna jest dla klimatu wilgotnego.

Wydmy Międzyborowskie powstały w klimacie arktycznym, podczas ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, zwanego także bałtyckim. Lądolód skandynawski objął wtedy swoim zasięgiem obecne wybrzeże Morza Bałtyckiego. Procesy wydmotwórcze, czyli nawiewanie piasku, miały miejsce w okresach chłodniejszych tego zlodowacenia tak zwanych stadiałach. W okresach ocieplenia, takzwanych interstadiałach, wydmy te porastała roślinność, inicjowane były procesy glebotwórcze.

Obecnie wydmy są utrwalone przez roślinność.